Rozvrh hodin pro fitness

Obchodní podmínky

platné od 25.4.2012

Aleš Urban, se sídlem Mistrovice 16, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 740 08 447 (dále jen „poskytovatel“)

1. Předmět smlouvy

Poskytovatel poskytuje zákazníkovi pronájem www aplikace. Zákazník za služby poskytované poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu. Zákazník poskytne poskytovateli potřebnou součinnost, pokud taková potřeba v rámci plnění této smlouvy vznikne. Poskytovatel prohlašuje, že je jediným autorem www aplikace.

2. Základní povinnosti smluvních stran

Zákazník se zavazuje, že po dobu poskytování služeb dle této smlouvy poskytne poskytovateli bez zbytečného prodlení potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání potřebných údajů a podkladů, a v jejich případných doplnění a upřesnění, pokud taková potřeba v průběhu plnění této smlouvy vznikne.

Poskytovatel zajistí provoz serveru na kterém je nainstalována www aplikace, tj. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www aplikaci.

Poskytovatel zajistí přístup pro editaci www aplikace. Tento přístup je realizován prostřednictvím webového rozhraní. Toto je jediný způsob, pomocí kterého lze aplikaci spravovat (FTP přístup popřípadě jiný přístup na server není součástí plnění této smlouvy).

Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy zákazníkem. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz služby, z důvodu aktualizace aplikace nebo serveru. Toto přerušení není posuzováno jako porušení dohody.

3. Cena za služby a platební podmínky

Přesnou cenu určuje aktuální ceník.

Cena za poskytování www aplikace se dělí na dvě složky:

  • implementace systému, tento poplatek zahrnuje: zpracování grafického designu dle objednané varianty, počáteční nastavení aplikace a konzultaci
  • provoz serveru, tento poplatek zahrnuje provoz serveru, e-mailovou podporu, pravidelnou údržbu aplikace

Poplatek za implementaci systému se účtuje následovně:

  • 40% před započetím práce na grafickém designu
  • 60% z jednorázového poplatku je splatná 10 dní po spuštění www aplikace.

Poplatek za provoz serveru se účtuje následovně:

  • první splátka poplatku za provoz serveru je splatný spolu s druhou splátkou jednorázového poplatku. Vždy se platí na 12-ti respektive 6-ti měsíční období.
  • následující splátky jsou splatné vždy 20 dní po vystavení výzvy k platbě. Výzva k platbě je vystavena 10 dní před koncem zaplaceného období. Poplatek za provoz serveru se platí dopředu.

Více práce: v případě, že si klient vyžádá úpravy na webových stránkách která nejsou zahrnuty v základní implementaci, zaplatí za ni dle skutečných nákladů. Na tuto „více práci“ bude vytvořen rozpočet a po odsouhlasení a zaplacení 40% zálohy, budou dohodnuté „více práce“ provedeny a předány klientovi.

Zákazník prohlašuje, že před zaplacením druhé splátky si aplikaci otestoval a byl podrobně seznámen s její funkcí. Zaplacením druhé splátky stvrzuje otestování a souhlas s funkcionalitou. Pokud budou nalezeny nějaké nesrovnalosti, bude o tomto sepsán zápis (e-mailem nebo v papírové podobě).

Pro případ prodlení zákazníka s úhradou částek dle předchozích odstavců je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den připsání částky ve prospěch bankovního účtu poskytovatele při placení prostřednictvím banky nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti.

Je-li zákazník v prodlení s platbou za služby déle než 7 dní, poskytovatel má právo omezit poskytování služeb. Pokud je zákazník v prodlení více jak 30 dní, poskytovatel má právo server zastavit.

4. Ochrana informací

Smluvní strany se dohodli že veškeré informace , které si sdělili v rámci uzavírání této smlouvy budou utajeny.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb zákazníkovi, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo zákazníkovi způsobit škodu.

Poskytovatel není oprávněn zasahovat do informací vložených zákazníkem.

5. Zvláštní ustanovení

Zákazník nese plnou odpovědnost za data, které umístí na server do www aplikace.

Zákazník není oprávněn využívat služeb poskytovatele k tomu, aby zasílal třetím stranám nevyžádané informace (SPAM). Dále není oprávněn provádět činnosti, kterými by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval nebo mohl narušit jejich práva.

Zákazník je povinen při své činnosti podle této smlouvy nezasahovat do práv třetích osob, tj. zejména chránit práva k nehmotným statkům.

Zákazník souhlasí, že vytvořený rozvrh hodin může být použit jako reference na tuto aplikaci.

Poskytovatel je oprávněn v případě podezření týkajícího se porušení výše uvedených povinností provést kontrolu dat na serveru a je oprávněn přerušit či omezit provoz serveru. O tom je provozovatel povinen zákazníka bezodkladně informovat.

Poskytovatel je oprávněn změnit ceník za poskytované služby. V případě využívání služeb zdarma, má poskytovatel právo ukončit službu bez uvedení důvodu. Případně může převést službu zdarma na placenou službu. Poskytovatel je povinen informovat zákazníka o této změně minimálně 30 dní předem.

Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí zákazník užíváním názvu domény, které jsou již chráněny jako obchodní firma, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.

6. Náhrada škody

Smluvní strana, která poruší svou povinnost plynoucí z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Nárok na náhradu škody není dotčen zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy.

Přerušení či omezení poskytování služby z důvodů uvedených v této smlouvě se nepovažuje za vadné plnění poskytovatele vůči zákazníkovi.

7. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možno vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Služby v oblasti virtuálního serveru jsou poskytovány na základě objednávky zákazníka, který poskytovateli poskytne kontaktní a fakturační údaje v rozsahu požadovaném poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu zákazníka (akceptací) se zněním návrhu smlouvy a to písemně či elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a v této smlouvě nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.
Rozvrh hodin


Pomocí této aplikace si můžete vytvořit rozvrh hodin a umístit ho na své stránky nebo na Facebook. Používání aplikace je zdarma, tak neváhejte a vyzkoušejte ji!
*

Rezervační systém


Potřebujete spolehlivý rezervační systém, který vám bezpečně ohlídá počet klientů a zároveň umí rezervace jednoduše spravovat?

Kompletní informace najdere na www stránkách projektu Chytrá rezervace.
*

Vhodné sporty


Aerobic, aikido, aqua aerobic, body form, bodystyling, bojová umění, bosu, bouldering, bowling, břišní tance, bruslení, cvičení, cvičení na míčích, cvičení pro děti, cvičení pro těhotné, cyklistika, dětský aerobic, fitbox, fitness, golf, gymnastika

© 2012 Alur.CZ - profesionální internetové aplikace | Chytrá rezervace - rezervační systém pro fitness